nền tảng định hướng tương lai

Độc đáo nền tảng định hướng tương lai cho học sinh

Bất kỳ học sinh nào, với những hoài bão và thế mạnh riêng, đều sẽ được SchooLinks tư vấn xem liệu họ có nên đi theo hệ thống giáo dục đại học hay rẽ hướng sang trường nghề.